Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Каблешково

Планове, програми

Прикачени документи

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ, ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДГ „РАДОСТ“ 2022-2023 г.
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието на ДГ“Радост“ за учебната 2022/2023 г.
План за реализиране на стратегията за учебната 2022/2023 год.
План за вътрешно-квалификационна дейност за учебната 2022/2023
План БАК за учебната 2022/2023 год.
План на етичната комисия учебна 2022-2023 год.
Механизъм за противодействие на тормоза
Годишен план учебна 2022/2023 година
Правилник за ВТР
План програма приобщаващо образование за учебната 2022/2023 год.
План БДП за учебната 2022/2023 год.
Документи за прием
Стратегия за развитие на ДГ "Радост"
Стратегия за управление на риска
План БАК
План по БДП
План програма за ГЗЕИО
Правила за работа при COVID
План Етична комисия
Програма за усвояване на книжовен български език и повишаване на грамотността
Доклад -анализ
Годишен план